fbpx

משלוח חינם

עד הבית בקניה מעל 299 ש"ח עד 3 ימי עסקים

תקנון

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
.1החברה – MotivationStyle חנות בגדי גברים.
http://club501kids.co.il/שלנו האינטרנט אתר – האתר2.
.3הבגדים – הבגדים המופיעים באתר.
.4זמן אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה .
.5כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח הזמנות.
.6ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
.7הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

כללי
.1האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים/מיוצרים ע”י יבואן או החברה
MotivationStyle.
.2לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בטלפון מס’
.0547210623
.3תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה
לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
.4כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא
מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל
הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה .
.5החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי
וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
.6מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
.7רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה
לנכונות הפעולות.
.8החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות
באתר)ברגע שהמלא אזל,הלקוחות ידעו זאת באתר.(
.9החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך
יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא
הנובעת מהן או קשורה אליהן.

.10כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ,
אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
.11הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא
צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת
תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים
המעודכנים.
.12הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת
להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על
כך.
.13תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או
מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב(. כמו כן הם חלים על
השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת
אחרים.
.14בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל
הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה .
.15המחירים הינם בלעדיים לאתר בלבד.

.5עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור
ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה .
.6פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה
חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה .
.7במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך
והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר .
.8אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה
המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר
עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או
תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור
הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל
החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים
מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה
וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
.9כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש
בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד
המבוקש של הלקוח .
.10יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה
הבלעדי כמו במקרים בהם:לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח

לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח
עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על
שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים
בסעיף 30א. לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ’ב – 1982.
*אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים
*אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים
כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר
*אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר,
להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
*אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר
שיציע האתר
*אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד
לתשלומו
*אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי
.11לאחר שהוזנו פרטי ההזמנה, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.
אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל
הנהלת האתר .
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
.1האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981( להלן: החוק.(
.2בידי המזמין )ולא הנמען( לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי
יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
*ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין
העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
*במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה,
יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש
ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא
תזוכה המזמין )לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי.(
*החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה .
*ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון –
תוך 14 יום מקבלתו.
.3לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
.4אופן החזרת הפריטים – הלקוח ישלח את הפריט חזרה לחברה וישלם את עלות המשלוח.
.5להחזרת הפריטים יש להתקשר למספר הזה 0547210623 ומשם נישמח לטפל בבעיה .

*בהנחיית משרד הבריאות: גרביים וחלקים תחתונים של הלבשה תחתונה או בגדי ים – אינם ניתנים
להחזרה ו/או להחלפה – אך לא ניתן לקבל בעבורם זיכוי כספי – אלא קרדיט לחשבונך שישמש לקנייה
עתידית באתר.
*החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש”ח.

אספקה ומשלוחים
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות במסגרת זמן ההספקה שהובטח
במכירה .
3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז
ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים
אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 7ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה,
אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 7 ימי
עסקים .
החלפת פריטים ממשלוח עד 7 ימים מרגע קבלת המשלוח.ובמידה והפריטים לא נלבשו או ניזוקו.
6. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
7. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים.
החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני
מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה .
8. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי .
10. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני
העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן
לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה .

אחריות החברה
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי
או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמינ ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה
באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או
מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת ה אתר.

3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או
כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו
ישיר ו/או נזק תוצאתי .
5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או
החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם
בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות
הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי
המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות
הלקוחות בטלפון 0547210623 ,והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה
של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור
ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר,
תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש
ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים
בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא
לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן.)

4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל
נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים
שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג
שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו
שימוש שלא בהרשאה.
6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר
בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר
אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא ה פסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות,
ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –
לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

בבחירת משלוח עד הבית – עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה .
MotivationStyle שומרת לעצמה הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל עפ”י שיקול דעתה בלבד.

תודה

CLOSE

סינון מותגים

קטגוריות מוצרים

הוסף לעגלה
התחל שיחה
צריכים עזרה?
שלום :)
איך אפשר לעזור?